تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵

(بررسی گزارش سیاسی کنفرانس پانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت

(قسمت دوم)
اصلان جواد زاده و حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵


(بررسی گزارش سیاسی کنفرانس پانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت
(قسمت اول)

توکل و احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵

نگاهی به اعتراضات اخیر کارگری
منوچهر مانی

جنایات اخیر ارتش اسرائیل در فلسطین
بهروز عارفی

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵


ادعاهای جدید روحانی برای بهبود اوضاع اقتصادی
حسین منصوری

عملیات انتحاری ترکیه و دست های پنهان
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۵

اوضاع داخلی و منطقه یی جمهوری اسلامی بعد از توافق برجام
احمد موسوی

خلاصه نشریه کار شماره ۷۰۲
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵


موقعیت کنونی جنبش کارگری
اصلان جواد زاده

جنبش زنان و چشم انداز اعتلای آن
مینا سعدادی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ برابر با هفتم اکتبر ۲۰۱۵


گفتگو با توکل در باره حکومت شورائی
(بخش دوم)

گفتگو با احمد موسوی در باره تأمین اجتماعی
(بخش دوم)

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۵


گفتگو با توکل در باره حکومت شورائی
(بخش اول)

گفتگو با احمد موسوی در باره تأمین اجتماعی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴ برابر با سی ام سپتامبر ۲۰۱۵


آغاز سال تحصیلی و مطالبات معلمان
حسین منصوری
تشدید درگیری های نظامی و انتخابات پیش رو در ترکیه
بهرام رحمانی