تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵

(بررسی گزارش سیاسی کنفرانس پانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت

(قسمت دوم)
اصلان جواد زاده و حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵


(بررسی گزارش سیاسی کنفرانس پانزدهم سازمان فدائیان (اقلیت
(قسمت اول)

توکل و احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵

نگاهی به اعتراضات اخیر کارگری
منوچهر مانی

جنایات اخیر ارتش اسرائیل در فلسطین
بهروز عارفی

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵


ادعاهای جدید روحانی برای بهبود اوضاع اقتصادی
حسین منصوری

عملیات انتحاری ترکیه و دست های پنهان
حسن بهزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۵

اوضاع داخلی و منطقه یی جمهوری اسلامی بعد از توافق برجام
احمد موسوی

خلاصه نشریه کار شماره ۷۰۲
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵


موقعیت کنونی جنبش کارگری
اصلان جواد زاده

جنبش زنان و چشم انداز اعتلای آن
مینا سعدادی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ برابر با هفتم اکتبر ۲۰۱۵


گفتگو با توکل در باره حکومت شورائی
(بخش دوم)

گفتگو با احمد موسوی در باره تأمین اجتماعی
(بخش دوم)