تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ مارس۲۰۲


نگاه هفته – حسین منصوری
جهان در سالی که گذشت (قسمت دوم) در گفتگو با رفیق توکل
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی

برنامه تلوزیون دموکراسی شورایی / جععه 8 فروردین 1399 برابر با 27 مارس 2020


رئوس برنامه های روز چهارشنیه ششم فروردین 1399
گفتار روز
(ایران در سالی که گذشت قسمت اول در گفتگو با توکل (باز بخش
(نگاه هفته (باز پخش

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی // چهارشنیه 25 مارس 2020 برابر با ششم فروردین 1399


ایران در سالی که گذشت قسمت اول در گفتگو با توکل
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 862
زندگی مبارزاتی رزا لوکزامبورگ/ حسین منصوری
انسان چگونه خدا از افرید قسمت اول

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنیه 18 مارس 2020 برابر با 28 اسفند 1398


وضعیت زنان کارگر و سرپرست خانوار و بحران کرونا در گفتگو با احمد موسوی
بحران پناهندگی و مشکلات پناهجویان و اوارگان در مرزهای ترکیه و یونان در گفتگو با بهرام رحمانی
انسان چگونه خدا را افرید/ قسمت هفتم), بخش دوم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۱۶ مارس۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
گفتگو با رفیق توکل به مناسبت ۲۵ اسفند روز جانفشانده گان فدایی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ جمعه 13 مارس 2020 برابر با 23 اسفند 1398


گفتار روز /اردوان زیبرم
گفتگو با اصلان چوادزاده پیرامون بیماری کرونا و وضعیت کارگران و اقشار اسیب پذیر در جامعه
گفتاری به مناسبت 25 اسفند روز چانفشانان فدایی
انسان چگونه خدا را افرید( قسمت هفتم)

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه 6 مارس 2020 برابر با 16 اسفند 1398


رئوس برنامه های روز جمعه 16 اسفند 1398
گفتار روز به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن /اردوان زیبرم
سیاست پنهانکاری رژِیم جمهوری اسلامی در برابر شیوع بیماری کرونا در گفتگو با احمد موسوی
انسان چگونه خدا را افرید قسمت پنجم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه 14 اسفند 1398 برابر با 4 مارس 2020


رئوس برنامه ها ی چهارشنبه 14 اسفند 1398
سیاست پنهانکاری رژِیم جمهوری اسلامی در برابر شیوع بیماری کرونا در گفتگو با احمد موسوی
وظایف فوری انقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم در حکومت شورایی / حمید نظارت

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲ مارس۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری
زندگی مبارزاتی و آموزه‌های سیاسی کارل مارکس – قسمت دوم
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت دوم