تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۵ آذر۱۳۹۳ برابر با ۲۶ نوامبر ۲۰۱۴

برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی از اول اگوست، ١٠ مرداد ماه، از کانال تلویزیونی دیدگاه  بر روی ماهواره یاه ست پخش می‌شود.

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۸آبان۱۳۹۳ برابر با ۱۹نوامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۱۷نوامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۴ آبان۱۳۹۳ برابر با ۵ نوامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۳ نوامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۷ آبان۱۳۹۳ برابر با ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴