تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۷ آبان۱۳۹۳ برابر با ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴