تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه چهارم تیرماه 1399برابر با 24 جون 2020


گفتگو با افسانه پویش پیرامون خودگشی و مشکلات روانی و افسردگی در ایران

نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت شماره 875

گفتگو با احمد موسوی درباره موج دوم کرونا و سیاست های رژیم برای مقابله با بیماری کرونا

یادواره ای از رفیق فدایی سعید سلطانپور

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

ابعاد و چرایی جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ و چشم انداز خیزش انقلابی اخیر در گفتگو با رفقا بهروز فراهانی و توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه 30 خرداد 1399برابر با 19 جون 2020

سخن روز /اردوان زیبرم

نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت شماره 874

فرازهایی از زندگی مبارزاتی و هنری رفیق سعید سلطانپور بنام آفتابکاران

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنبه 28 خرداد 1399برابر با17 جون 2020


اطلاعیه سازمان فداییان – اقلیت درباره اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون اعتراضات و مشکلات کارگری

گفتگو با مرسده قایدی از فعالین چپ و از کنشگران جنبش دادخواهی درباره فساد در دستگاه اداری و قضایی جمهوری اسلامی

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰

۰ نگاه هفته – حسین منصوری

آفتابکاران – فرازهایی از زندگی مبارزاتی و هنری رفیق فدایی سعید سلطانپور – تهیه و تدوین طاهره نورزاد

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه 23 خرداد 1399برابر با دوازدهم جون 2020


سخن روز / اردوان زیبرم

نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 873

درباره پیک دوم کرونا در ایران گفتگو با احمد موسوی /

بازپخش وظایف فوری انقلاب اجتماعی، آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک مردم ایران

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۸ ژوئن ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل قسمت پنجم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۸ ژوئن ۲۰۲۰

ت نگاه هفته – حسین منصوری

برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با رفیق توکل قسمت پنجم

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۵ ژوئن ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری بحران اقتصادی و تاثیر شیوع کرونا بر آن در گفتگو با رفیق توکل قسمت دوم اقتصاد ایران زن در مبارزه قسمت سوم و چهارم

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳ ژوئن ۲۰۲۰

نگاهی به نشریه کار شماره ۸۷۲ بحران اقتصادی و تاثیر شیوع کرونا بر آن در گفتگو با رفیق توکل قسمت اول اقتصاد جهان زن در مبارزه قسمت اول و دوم