تلویزیون دمکراسی شورائی/۷ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه دوم مهر ماه ۱۳۹۳برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴

برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی از اول اگوست، ١٠ مرداد ماه، از کانال تلویزیونی دیدگاه  بر روی ماهواره یاه ست پخش می‌شود.

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ٢۶ شهریور ماه ١٣٩۳برابر با ١٧ سپتامبر ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢۴ شهریور ماه ١٣٩۳برابر با ١۵ سپتامبر ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهار شنبه٢۰شهریور ماه ١٣٩۳برابر با ١١ سپتامبر ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١٧ شهریور ماه ‌١٣٩۳برابر با ۸ سپتامبر ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١٢ شهریور ماه ١٣٩۳برابر با ۳ سپتامبر ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١٠ شهریور ماه ‌١٣٩۳برابر با اول سپتامبر ٢٠١۴