تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
گفتاری از لادن توکلی
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۲۹
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶

دور جدید سرکوب در ترکیه
احمد موسوی
اوضاع بین المللی پس از انتخاب ترامپ
اصلان جواد زاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۹ نوامبر ۲۰۱۶


رقابت های منطقه یی در جنگ موصل
حسن بهزاد
تجمع پاسارگاد از نگاهی دیگر
توکل

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ برابر با دوم نوامبر ۲۰۱۶


مصونیت قضایی قاری قرآن
حمید نظارت
نگاهی به نشریه کار ۷۲۸
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم