تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز چهارشنیه نهم مرداد1398 بربر با 31 جولای 2019


گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده در باره محاکمه کارگران هفت تپه؛
اطلاعیه نیروهای چپ و کمونیست در باره به مجاکمه کشاندن فعالین کارگری و دانشجویی؛
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 832 ,
قسمت پنجم از سلسله گفتگو ها در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت در گفتگو با رفیق توکل

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۷ مرداد برابر با ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت ششم
زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس – قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه چهارم مرداد برابر با بیست و ششم جولای


سخن رور , اردوان زیبرم, –
دستمزدها و هزینه زندگی کارگران در گفتگو با رفیق منوچهر مانی ،
جکومت شورایی و اقذاملت فوری ان قسمت اول در گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده

تلویزیون دمکراسی شورائی/]چهارشنیه دوم مرداد برابر با 24 جولای 2019

گفتگو با پژمان رحیمی از فعالین سیاسی چپ در باره محاکمات گروهی از کارگران و دانشجویان و روزنامه نگاران زندانی ,
نگاهی به نشریه کار شماره 831 ؛
نگاه هفته حسین منصوری , وظایف فوری انقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه بیست و هشتم تیرماه برابر با نوزدهم جولای 2019

سخن روز — اردوان زیبرم
حجاب تحمیلی بر زنان -سارا سرابی /
حکومت شورایی و اقدامات فوری ان در گفتگو با احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنیه 26 تیر 1398 برابر با 17 جولای 2019

مذاکرات پنهانی احزاب ناسیونالیست کردستان با رژیم جمهوری اسلامی در گفتگویی با اصلان جوادزاده از سازمان فداییان- اقلیت –
نگاهی به نشریه کار شماره 830- ق
سمت چهارم از برنامه سارمان در گفتگویی با توکل

برنامه های دوازدهم جولای برابر با بیست و یکم تیرماه 1398

تلویزیون دمکراسی شورائی/ برنامه روز چهارشنیه 19 تیرماه برابر با 10 جولای 2019


نگاهی به نشریه کار شماره 829؛
تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و امریکا در گفتگو با احمد موسوی ,
قسمت سوم از سلسله گفتگو در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت ذر گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۷ تیرماه برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت سوم
مستند انقلاب اکتبر – قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز چمعه چهاردهم تیرماه برابر با پنجم جولای 2019