تلویزیون دمکراسی شورائی/ برنامه روز چهارشنیه 19 تیرماه برابر با 10 جولای 2019


نگاهی به نشریه کار شماره 829؛
تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و امریکا در گفتگو با احمد موسوی ,
قسمت سوم از سلسله گفتگو در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت ذر گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۷ تیرماه برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت سوم
مستند انقلاب اکتبر – قسمت دوم