تلویزیون دمکراسی شورائی/برنامه روز چهارشنیه نهم مرداد1398 بربر با 31 جولای 2019


گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده در باره محاکمه کارگران هفت تپه؛
اطلاعیه نیروهای چپ و کمونیست در باره به مجاکمه کشاندن فعالین کارگری و دانشجویی؛
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 832 ,
قسمت پنجم از سلسله گفتگو ها در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت در گفتگو با رفیق توکل

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۷ مرداد برابر با ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹

نگاه هفته – حسین منصوری
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در گفتگو با توکل – قسمت ششم
زندگی مبارزاتی و آموزه های سیاسی کارل مارکس – قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه چهارم مرداد برابر با بیست و ششم جولای


سخن رور , اردوان زیبرم, –
دستمزدها و هزینه زندگی کارگران در گفتگو با رفیق منوچهر مانی ،
جکومت شورایی و اقذاملت فوری ان قسمت اول در گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده