تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه اول اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۰ فوریه ۲۰۱۹


نگاه هفته حسین منصوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۱۱
کنفرانس ورشو: اردوان زیبرم
به مناسبت ۳۹ مین سالگرد ترور رهبران شوراهای ترکمن صحرا، اصلان جواد زاده
عملیات انتحاری بلوچستان، نزاع میان دو ارتجاع اسلامی، احمد موسوی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۱۳ فوریه ۲۰۱۹


نگاه هفته: اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۱۰
میزگردی به مناسبت انقلاب شکست خورده ۵۷
با حضور رفقا توکل و بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ششم فوریه ۲۰۱۹

نگاهی به نشریه کار شماره ۸۰۹
میزگردی به مناسبت حماسه سیاهکل
با حضور رفقا اصلان جواد زاده و عباس سماکار