تلویزیون دمکراسی شورائ / چهارشنبه ۸ دیماه ۱۳۹۵ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶

جهان در سالی که گذشت
حسین منصوری
حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه اول دیماه ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶


اوجگیری اختلافات هیأت حاکمه و چشم انداز برجام
توکل
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۳۱
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورایی /چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶


اهمیت دفاع از سندیکای شرکت واحد
اصلان جوادزاده
فیدل کاسترو، چهره ماندگار تاریخ
اردوان زیبرم
بودجه سال ۹۶ در ضدیت با کارگران
حسین منصوری

تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۱۶


چشم انداز تحولات اخیر در عراق و سوریه
اصلان جوادزاده
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۳۰
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶

۱۶ آذر روز دانشجو
گفتاری از اردوان زیبرم
آزار جنسی کودکان از دیدگاه روانشناسی
علی اصغر فرداد