تلویزیون دموکراسی شورایی جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ آوریل ۲۰۲۰


گفتگو با رفقا اصلان جوادزاده و بهروز فراهانی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
م

تلویزیون دمکراسی چهارشنبه 22 آپریل 2020 برابر با سوم اردیبهشت 1399


گفتار روز / اردوان زیبرم
گفتگو با احمد موسوی در مورد بحران کرونا در ایران
نشریه کار شماره 866
اطلاعیه از طرف شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت تعیین دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر
گفتاری به مناسبت سالروز تولد لنین در 22 آپریل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد
انقلاب اکتبر (قسمت سوم)

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 29 آپریل2020 برابر با بیست نهم فروردین 1399


گفتار روز / اردوان زیبرم
نشریه کار شماره 865
قسمت دوم گفتگو با رفیق توکل در مورد تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران
انسان چگونه خدا را آفرید

تلویزیون دمکراسی شورایی ]چهارشنبه پانزدهم آپریل 2020 برابر با بیست و هفتم فروردین 1399


میزگرد در باره تصویب حد اقل دستمزدهای کارگری و تاثیر کرونا بر جنبش کارگری ایران باحضور رفقا: حسن حسام ازسازمان راه کارگر ، صلاح مازوجی از حزب کمونیست ایران و اصلان جوادزاده از سازمان فداِییان – اقلیت
نشریه کار شماره 865

برنامه‌ تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ آوریل ۲۰۲۰


نگاه هفته – حسین منصوری
بحران اقتصادی جهان و تاثیر شیوع کرونا بر آن، قسمت دوم بحران اقتصادی در ایران – در گفتگو با رفیق توکل
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی

تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه دهم آپریل 2020 برابر با بیست و دوم فروردین 1399

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=HUJVc4e8WPk
سخن روز / اردوان زیبرم
نشریه کار شماره 864
بحران اقتصادی / کرونا قسمت اول در گفتگو با توکل
انسان چگونه خدا از افرید /خدایان یونان

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهرشنبه هشتم آپریل 2020 برابر با بیستم فروردین 1399

شورش در زندانهای جمهوری اسلامی در گفتگو با احمد موسوی
نگاه هفته /حسین منصوری (بازپخش)

انسان چگونه خدا از افرید /خدایان هند

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۶ آوریل ۲۰۲۰


تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۶ آوریل ۲۰۲۰
نگاه هفته – حسین منصوری
اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت)
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی

تلویزیون دمکراسی شورایی /برنامه روز جمعه پانزده فروردین 1399 برابر با سوم آپریل


گفتار روز با اردوان زیبرم
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 863
مصاحبه با اصلان جواد زاده در باره جنبش کارگری در سالی که گذشت
چگونه خدا از افرید ، خدایان هند قسمت اول