تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶


در ترکیه چه می گذرد
اعظم نوری
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۲۱
ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)
پاسخ به سؤالات
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶


کودتا در ترکیه
چرائی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و نتایج آن
رفیق توکل

نگاهی به نشریه کار شماره ۷۲۱
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵ برابر با ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶

افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر طبقه کارگر
حسین منصوری
عراق به کجا می رود؟
حسن بهزاد

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵ برابر با ۶ ژوئیه ۲۰۱۶

اقتصاد سیاسی فوتبال حرفه یی
حمید نظارت
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۲۰
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم