تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۹ مهر۱۳۹۳ برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۸مهر ۱۳۹۳ برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه۲۳مهر۱۳۹۳ برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۲۱مهر ۱۳۹۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه: ۱۶مهر ۱۳۹۳ برابر با ۸ اکتبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه: ۱۴ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۶ اکتبر ۲۰۱۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/نهم مهر ماه ۱۳۹۳ برابر با اول اکتبر ۲۰۱۴