تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷

 

کودک آزاری                                   لادن توکلی
گفتگو با احمد موسوی در باره ینظری دوباره به جنگ ایران و عراق
نگاهی به نشریه کار ۷۴۵
گفتگو با اصلان جواد زاده در باره یاعتلای مبارزات کارگری

6:22 / 58:04 تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BNt7SUqBdgs&t=49s

گفتار روز:کودک آزاری                       لادن توکلی
نظری دوباره به جنگ ایران و عراق       احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار ۷۴۵
اعتلای مبارزات کارگری                    اصلان جواد زاده

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷

گفتار روز:      ۱- چرایی ورشکستگی مؤسسات مالی….حسین منصوری
۲- تجاوز به کودکان توسط کاردینال استرالیایی….            حمید نظارت
گفتگو با توکل در باره ی
اپوزیسیون بورژوائی و سرنگونی جمهوری اسلامی

 

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۷

گفتار روز:     ۱- گزارشی از جی ۲۰                                      حمید نظارت
۲- اعتراضات کارگران مخابرات، هپکو و هفت تپه      علیرضا نوایی
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۴۴
گفتگو با احمد موسوی در باره ی
تکاپوی رژیم برای سرپوش گذاشتن بر جنایات دهه۶۰

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ برابر با پنجم ژوئیه ۲۰۱۷

گفتار روز:      ۱- افزایش اعتیاد در جمهوری اسلامی .لادن توکلی
۲- دستگیری نیروهای داعش در ایران ، دروغ یا واقعیت.حسین منصوری
نگاهی به طرح کارورزی جمهوری اسلامی.اصلان جواد زاده