رنامه چهارشنبه تلویزیون دمکراسی شورایی دوم دیماه ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵

بررسی نشست نیویورک در ارتباط با سوریه
احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۰۷
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۵


پیرامون اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی در ماهشهر
حسین منصوری
رشد راسیسم و احزاب اولترا راست در اروپا
(به بهانه ی انتخابات فرانسه)
بهروز فراهانی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ برابر با ۹ دسامبر ۲۰۱۵

شانزده آذر روز دانشجو
احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۰۶
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴ برابر با ۲ دسامبر ۲۰۱۵

چرائی تشدید و گسترش بحران خاور میانه

توکل
اطلاعیه دادگستری خوزستان در ممنوعیت اعتراضات کارگری
حسین منصوری