تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ برابر با هفتم اکتبر ۲۰۱۵


گفتگو با توکل در باره حکومت شورائی
(بخش دوم)

گفتگو با احمد موسوی در باره تأمین اجتماعی
(بخش دوم)

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۵


گفتگو با توکل در باره حکومت شورائی
(بخش اول)

گفتگو با احمد موسوی در باره تأمین اجتماعی

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۹۴ برابر با سی ام سپتامبر ۲۰۱۵


آغاز سال تحصیلی و مطالبات معلمان
حسین منصوری
تشدید درگیری های نظامی و انتخابات پیش رو در ترکیه
بهرام رحمانی