تلویزیون دمکراسی شورائی / 6 مارس برابر با 15 اسفند 1397

سخن روز به منتاسبت روز جهانی زن /
گفتگو با اذز ماجدی نگاهی به موقعیت زنان /
گفتگویی با احمد موسوی در باره اعتصاب معلمین /
نگاهی به اموزه های سیاسی و زندگی مبارزاتی کارل مارکس .