تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۸تیرماه ١٣٩۳برابر با٩جولای ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ١۶تیرماه ١٣٩۳برابر با ۷جولای ٢٠١۴