تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ١مرداد ماه ١٣٩۳برابر با ٢۳جولای ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه۳۰ تیرماه ١٣٩۳برابر با٢١جولای ٢٠١۴