تلویزیون دمکراسی شورائی-چهارشنبه ۱۸دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۸ ژانویه ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۱۶ دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۶ژانویه ٢٠١۴