تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ۹ دی ماه ١٣٩٢ برابر با ۳۰ دسامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۴دی ماه ١٣٩٢ برابر با۲۵ دسامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/ دوشنبه ۲ دی ١٣٩٢ برابر با ۲۳ دسامبر ٢٠١٣