تلویزیون دمکراسی شورائی-چهارشنبه ۲۷ آذر ١٣٩٢ برابر با ۱۸ دسامبر ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی-دوشنبه ۲۵ آذر ‌١٣٩٢ برابر با ۱۶ دسامبر ٢٠١٣