برنامه های جمعه 25 اکتبر برابر برابر با سوم ابان 1398

سخن روز / اردوان زیبرم هنر متعهد چیه و هنرمند و جایگاه او در جامعه در گفتگو با عباس سماکار شاعر نویسنده و از فعالین سیباسی چپ قسمت سوم از فیلم مستند انقلاب اکتبر 1917 نگاه هفته / حسین منصوری و طاهره نورزاد

تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنبه 23 اکتبر برابر با اول ابان 1398

رئوس برنامه های چهارشنبه 23 اکتبر برابر برابر با اول ابان 1398 نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 843 اعتصابات کارگری و دانشجویی در گفتگو با اصلان جوادزاده قسمت سیزدهم ازسلسله گفتگو با توکل درباره برنامه سازمان فداییان- اقلیت

برنامه های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه 29 مهر 1398 برابر با 21 اکتبر 2019


نگاه هفته – حسین منصوری و طاهره نورزاد اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) با عنوان «درود بر کارگر – مرگ بر ستمگر» گفتگو با رفیق توکل در رابطه با برنامه سازمان فدائیان

تلویزیون دمکراسی شورائی / جمعه 18 اکتبر برابر برابر با 26 مهر 1398


سخن روز / اردوان زیبرم نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 842 نگاه هفته / حسین منصوری فیلم مستند از انقلاب