تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۱ مرداد برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۹


نگاه هفته – حسین منصوری
برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) قسمت هشتم – در گفتگو با توکل
زندگی مبارزاتی و آموزه‌های سیاسی کارل مارکس – قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/ جمعه ششم سپتامبر برابر با 15 شهریور


سخن روز اردوان زیبرم
اعتصابات و اعتراضات کارگران هپکو در گفتگو با اصلان جوادزاده
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 836
نگاه هفته حسین منصوری
گفتاری با یاد صمد بهرنگی
پیام سازمان راه کارگر به هفدهمین کنفرانس سازمان فداییان-اقلیت

تلویزیون دمکراسی شورائی/ برنامه روز چهارشنیه 13 شهریور برابر با 4 سپتامبر 2019


اعتصابات و اعتراضات کارگران هپکو در گفتگو با اصلان جوادزاده
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 836
هفدهمین کنفرانس سازمان فداییان- اقلیت –گزارش سیاسی در گفتگو با توکل