تلویزیون دمکراسی شورائی/جمعه 20 سپتامبر 2019 برابر با 29 شهریور 1398

سخن روز اردوان زیبرم
گفتاری در باره کودکان بازمانده از تحصیل سارا سرابی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 838
قسمت نهم از سلسله گفتار با توکل در باره برنامه سازمان فداییان-اقلیت
گزارشی از برگزاری اومانیته در فرانسه