تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۱۶

فساد مالی در شهرداری تهران
اصلان جواد زاده
نگاهی به نشریه کار شماره ۷۲۴
(ارگان سازمان فدائیان (اقلیت
اردوان زیبرم