تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه٢١خرداد ماه ١٣٩۳برابر با ١١ ژوئن ٢٠١۴

تلویزیون دمکراسی شورائی- دوشنبه ۱٩ خرداد ماه ‌١٣٩۳برابر با ٩ ژوئن ٢٠١۴