تلویزیون دمکراسی شورایی / جمعه هشتم می 2020 برابر با نوزدهم اردیبهشت 1399


گفتار روز/ اردوان زیبرم
گفتگو با رفیق احمد موسوی ذر باره وضعیت کرونا در ایران /بازپخش
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 868
نگاه هفته /حسین منصوری باز پخش
زن در مبارزه / قسمت سوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه ششم می 2020 برابر با هفدهم اردیبهشت 1399

گفتگو با رفیق اصلان جوادزاده در باره روز معلم و وضعیت معیشتی معلمان
نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 868
گفتگو با رفیق احمد موسوی ذر باره وضعیت کرونا در ایران
زن در مبارزه / قسمت دوم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری
گزیده‌هایی از شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد
انقلاب اکتبر (قسمت سوم)