چهارشنبه ۶ شهریور ١٣٩٢ برابر با ٢٨ آگوست ٢٠١٣

دوشنبه ۴ شهریور ١٣٩٢ برابر با ٢۶ آگوست ٢٠١٣

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٢ برابر با ٢١ آگوست ٢٠١٣

دوشنبه ٢٨ مرداد ‌١٣٩٢ برابر با ١٩ آگوست

چهارشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٢ برابر با ١۴ آگوست ٢٠١٣

تلویزیون دمکراسی شورائی/دوشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٢ برابر با ١٢ آگوست ٢٠١٣