تلویزیون دمکراسی شورائی /چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ برابر با اول نوامبر ۲۰۱۷

در یادبود علی درویشیان نویسنده مبارز و متعهد در گفتگویی با عباس سماکار

تأثیر انقلاب اکتبر بر جنبش کمونیستی و کارگری ایران اصلان جواد زاده

فیلم مستند انقلاب اکتبر – قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷

گفتار روز: ۱- گزارشی از وضعیت کارگر زندانی رضا شهابی اردوان زیبرم

۲- طرح «ساماندهی کودکان کار» لادن توکلی

۳- توافق حماس و فتح و چشم انداز آن بهروز عارفی نگاهی به نشریه کار شماره ۷۵۱

کلیپ انقلاب اکتبر – قسمت اول