تلویزیون دمکراسی شورائی / چهارشنیه 17 اپریل باربر با 28 فروردین 2018

اطلاعیه از سازمان فداییان-اقلیت /

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان – اقلیت شماره 817

/ گفتار روز در باره اقدامات کمک رسانی به سیل زدگان و چگونگی مقابله با سرکوبگران /

گزارش و گفتگویی با مازیار از امدادگران در سیل خوزستان /

گفتگو با رفیق توکل با عنوان اوضاع اقتصادی در ایران و چشم انداز آن.