تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 12 دی 1399 برابر با 1 ژانویه 2021

سخن روز / اردوان زیبرم

گفتاری با عنوان کودک همسری / ساراسرابی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 901

نگاه هفته / حسین منصوری مشخصات ماهوارهای شبکه تلویزیونی

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 10 دی 1399 برابر با 30 دسامبر 2020

بحران شیوه کرونا در ایران و اقدامات رژیم جمهوری اسلامی برای خرید واکسن در گفتگو با احمد موسوی

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 901

کلیب گفتاری در باره بیکاری

سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکرائینی در گفتگو با رضا پورکریمی