تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۹ آگوست ۲۰۲۱

شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد (اعتراضات کارگران هفت تپه – برگزاری مجمع عمومی توسط کارگران اعتصابی نفت – اعتراضات کارگری و…)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با افسانه پویش و منوچهر مانی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۱۵مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۶ اوت ۲۰۲۱


سخن هفته : اردوان زیبرم

برنامه سازمان فداییان- اقلیت برای حکومت شورایی / ما چه می خواهیم و برای چه مبارزه می کنیم در گفتگو با توکل – قسمت اول

گفتاری بیاد احمد شاملو

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه ۱۳مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۴ اوت۲۰۲۱


گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون اعتصابات کارگران پیمانی صنعت نفت

کلیب گفتاری در باره اعتصابات و اعتراضات کارگران نفت

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره ۹۳۱

بحران ویروس کرونا در ایران در گفتگو با دکتر منوچهر بیاتی

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲ آگوست ۲۰۲۱


شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد (اعتراضات خیابانی – هفت تپه – خشک شدن کرخه – وضعیت وخیم معیشت صیادان –

تجمع مادران جان فشاندگان قیام آبان و…)

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با افسانه پویش، مرسده قائدی و احمد موسوی