تلویزیون دمکراسی شورائی/چهارشنبه سوم بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹


نگاه هفته حسین منصوری
واقعیت شکنجه در زندان های رژیم و نمایش اعترافات اجباری،احمد موسوی
نگاهی به نشریه کار شماره ۸۰۷
کدام آلترناتیو؟ توکل
تحلیل بودجه ی سال ۹۸
(قسمت سوم و آخر: تأثیر کسری بودجه بر زندگی کارگران و زحمتکشان)
حمید نظارت