تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

اطلاعیه شش جریان چپ انقلابی در همبستگی با جنبش توده ای در عراق و لبنان
سخن روز – جنبش کار نان آزادی در مقیاسی جهانی – اردوان زیبرم
توضیح و تشریح برنامه عمل سازمان (اقدامات فوری حکومت شورایی) قسمت سوم در گفتگو با توکل