تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ آوریل ۲۰۲۱


نگاه هفته – حسین منصوری (جنگ پنهان و آشکار دولت‌های ایران و اسرائیل و نتایج آن برای کارگران و زحمتکشان)

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد (تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی –

پاسخ کوبنده مادر ستار بهشتی به علی مطهری – مادران آبان –

اعتراضات معلمان – وضعیت سوختبران و…)

گفتگوی حسین منصوری با رفیق احمد موسوی پیرامون بحران شیوع کرونا در ایران