برنامه تلویزیون دموکراسی شورایی یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱


اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در حمایت از اعتراضات مردم اصفهان و چهال محال بختیاری علیه رژیم چمهوری اسلامی و مافیای آب

به مناسبت روز جهانی کودک / سارا سرابی

هسته های سرخ کارگری در گفتگو با اصلان جوادزاده

کلیب گفتاری به مناسبت 28 نوامبر سالروز تولد فریدریش انگلس از بنیانگذاران سوسیالیزم علمی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰برابر با ۲۶نوامبر۲۰۲۱

سخن هفته / اردوان زیبرم

شبکه های اجتماعی / سارا سرابی گفتاری به مناسبت سالروز تولد فردریش انگلس

وظایف فوری انقلاب اجتماعی , ازادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم در حکومت شورایی /حمید نظارت

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۴نوامبر۲۰۲۱


بررسی قطعنامه جنبش کارگری مصوب کنفرانس هجدهم سازمان فداییان- اقلیت در گفتگو با اصلان جوادزاده

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت ۲۵نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

نگاهی به نشریه کار شماره ۹۴۶

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

دوشنبه تا دوشنبه – حسین منصوری همراه با مرسده قائدی، محسن رجب زاده و منوچهر مانی

Musik in diesem

تلویزیون دمکراسی شورائی شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ برابر با۲۰ نوامبر۲۰۲۱


بررسی قطعنامه در باره چشم انداز تحول اوضاع سیاسی ایران و وظایف ما در گفتگو با توکل

گفتاری در باره خشونت علیه زنان باز پخش پیامهای اعضا , فعالین و هواداران سازمان از داخل کشور به کنفرانس هجدهم سازمان فداییان- اقلیت

پیام شرکت کنندگان در کنفرانس هجدهم سازمان فداییان- اقلیت به خانواده های جانفشاندگان فدایی ,

زندانیان سیاسی و خانواده های جنبش دادخواهی