تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱برابر با ۲۰ژانوبه ۲۰۲۳

گفتگوی هفته با حسین منصوری

سخن هفته / اردوان زیبرم

شبکه های اجتماعی /سارا سرابی

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۲۸دی۱۴۰۱برابر با۱۸ژانویه۲۰۲۳


اطلاعیه سازمان فداییان(اقلیت) قحطی گاز در کشوری که برروی دریایی از نفت و گاز قرار گرفته است

فراخوان اعتصاب شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی نفت در گفتگو با اصلان جوادزاده

نگاهی به نشریه کار شماره 1004

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳

دوشنبه تا دوشنبه: حسین منصوری – نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری

گفتگوی مرسده قائدی با ویدا رستم علیپور از شاکیان دادگاه حمید نوری محسن رجب زاده – در اهمیت مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی حسین منصوری – جمهوری اسلامی رژیمی سرتاپا پوسیده و فاسد که سقوط اش حتمی است خاوران: مرسده قائدی – بذر عدالت و آزادی و برابری بیفشانیم