برنامه چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٢ برابر با ١٩ ژوئن ٢٠١٣

برنامه های امروز شامل:

نگاهی به آکسیون اعتراضی در برابر سازمان جهانی کار: علیرضا نوایی
در گرامی‌داشت رفیق سعید سلطانپور؛ مبارزات، اندیشه، تاثیرات و علل ماندگاری سعید سلطانپور
عباس سماکار