تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۸ دی‌ماه برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری

شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد

برجام و سیاست جمهوری اسلامی در قبال مذاکره با آمریکا در گفتگو با توکل

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه 5دیماه 1399 برابر با25دسامبر 2020


گفتار روز/ اردوان زیبرم

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 900

برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با اصلان جوادزاده /قسمت اول

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنیه 3دی 1399 برابر با 23دسامبر 2020

اطلاعیه سازمان فداییان -اقلیت در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه

گفتگو با اصلان جوادزاده در باره مطالبات و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه

نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان- اقلیت شماره 900

برجام و سیاستهای رژیم حمهوری اسلامی در گفتگو با توکل

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه اول دی‌ماه برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰

نگاه هفته – حسین منصوری(زندانیان سیاسی و حمله زندانبانان به زندانیان قرچک – دستگیری ۱۱ نفر در ارتباط با وزارت اطلاعات ایران در ترکیه – بازنشستگان – کرونا – بیانیه ۵ تشکل در رابطه با بودجه – فساد در حکومت اسلامی) شبکه‌های اجتماعی – طاهره نورزاد