ارزیابی از خیزشهای انقلابی مردم , اهمیت نقش طبقه کارگر در این مبارزات , تداوم این جنبش و چشم انداز ان در گفتگو با ستار رحمانی , محمد حسین مهرزاد و اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۴

ارزیابی از خیزشهای انقلابی مردم , اهمیت نقش طبقه کارگر در این مبارزات , تداوم این جنبش و چشم انداز ان در گفتگو با ستار رحمانی , محمد حسین مهرزاد و اصلان جوادزاده
نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۴

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۱۱ ابان ۱۴۰۱برابر با ۲ نوامبر۲۰۲۲


ارزیابی از خیزشهای انقلابی مردم , اهمیت نقش طبقه کارگر در این مبارزات , تداوم این جنبش و چشم انداز ان در گفتگو با ستار رحمانی , محمد حسین مهرزاد و اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار شماره ۹۹۴ مشخصات ماهواره‌ای شبکه تلویزیونی الترناتیو شورایی Alternative Shorai

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲


تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت) – یورش وحشیانه به دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی را قویا محکوم میکنیم دوشنبه تا دوشنبه: افسانه پویش – مقایسه شعارهای قیام ۹۸ و قیام کنونی در جنبش دانشجویی سخن روز: اردوان زیبرم – در اطراف شعارها خاوران: مرسده قائدی – پرچم دادخواهی ما بزرگ تر شده است