تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با اول ماه مه ۲۰۲۳

دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی –

نگاهی به مبارزات کارگران نفت در آستانه اول ماه مه محسن رجب زاده

– تورم سرسام آور خدمات درمانی و دارو و محروم شدن کارگران و زحمتکشان از حق بدیهی خود حسین منصوری

– در یک ماه به اندازه یک سال سفره های کارگران و زحمتکشان کوچکتر شد. چه باید کرد؟!

خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی برای دادخواهی

تلویزیون دمکراسی شورائی جمعه ۸اردیبهشت ۱۴۰۲برابر با ۲۸آپریل ۲۰۲۳


با خواست آزادی های سیاسی به استقبال اول ماه مه برویم

-اطلاعیه فعالان و هواداران سازمان فداییان(اقلیت) داخل کشور گفتگوی هفته با حسین منصوری

گرامی باد ۱۱اردیبهشت روز همبستگی جهانی کارگری – اطلاعیه هسته کارگری حمید اشرف / فعالان کارگری جنوب

گفتاری در باره مبارزات کارگران هفت تپه و اول ماه مه

تلویزیون دمکراسی شورائی چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۲۶آپریل۲۰۲۳

بیانیه سازمان فداییان(اقلیت) به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

مطالبات و خواسته های کارگران برای اول ماه مه در گفتگو با رفقا احمد موسوی و محسن رجب زاده

نگاهی به نشریه کار شماره ۱۰۱۷

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ آوریل ۲۰۲۳


بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر در اول ماه مه پرچم کار – نان – آزادی را به اهتزاز درآوریم

اطلاعیه سازمان فدائیان (اقلیت با عنوان: زنده باد اعتصاب بزرگ کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

دوشنبه تا دوشنبه: رضا پورکریمی – مبارزات کارگران ایران به همراه نگاهی به تاریخچه اول ماه مه محسن رجب زاده –زنده باد اول ماه مه، یا بربریت یا سوسیالیسم افسانه پویش – وضعیت اقتصادی زنان، گفتاری به مناسبت اول ماه مه