تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه 14 ابان 1399 برابر با 4 نوامبر 2020


گفتگو با احمد موسوی پیرامون وضعیت وخامت بار شیوه کرونا در ایران

نگاهی به نشریه ارگان سازمان فداییان-اقلیت شماره 893

گفتگو با غلامرضا پرتوی در باره محیط زیست

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه نهم ابان 1399 برابر با 30 اکتبر 2020

رئوس برنامه های جمعه نهم ابان 1399 اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت سخن روز/اردوان زیبرم نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت- شماره 892 برنامه عمل سازمان فداییان -اقلیت برای حکومت شورایی در گفتگو با توکل /قسمت اول مشخصات ماهواره‌ای شبکه تلویزیونی

تلویزیون دمکراسی شورایی چهارشنبه هفتم ابان 1399 برابر با 28 اکتبر 2020

اعتصابات و اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی و هفت تپه در گفتگو با اصلان جوادزاده نگاهی به نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت- شماره 892 جنایت اخیر درحومه پاریس و حمایت کشورهای اسلامی ازاین جنایت و تحریم و یایکوت اقتصادی دولت فرانسه در گفتگو با بهروز فراهانی زن در مبارزه قسمت دوم

تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

برنامه‌های تلویزیون دموکراسی شورایی دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ نگاه هفته – حسین منصوری (خامنه ای و معضلات بی پایان جمهوری اسلامی – کرونا – آموزش و پرورش – احکام صادره علیه دستگیرشدگان قیام آبان) شبکه های اجتماعی – طاهره نورزاد بررسی وضعیت اقتصادی – حسین منصوری انقلاب اکتبر – قسمت دوم

تلویزیون دمکراسی شورایی جمعه2 ابان 1399 برابر با 23 اکتبر 2020


رئوس برنامه های جمعه 2 ابان 1399 سخن روز/اردوان زیبرم اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت- شماره 891 نگاه هفته /حسین منصوری زن در مبارزه قسمت اول

تلویزیون دمکراسی شورایی / چهارشنیه 30 مهرماه 1399 برابر با 21 اکتبر 2020


رئوس برنامه های چهارشنیه 30 مهر1399 اطلاعیه سازمان فداییان- اقلیت نشریه کار ارگان سازمان فداییان اقلیت- شماره 891 قیام اباتماه 98 علل وعوامل شکست ان و چشم انداز وضعیت کنونی در میزگرد با حضور : حسن حسام ,صلاح ماروجی , توکل